Објавен Конкурсот за постдипломски студии

26.08.2009

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола на седницата одржана на 26.8.2009 година донесе Одлука за распишување

КОНКУРС за запишување студенти на втор цисклус универзитетски студии (постдипломски) во академската 2009/2010 година.

Вкупниот број слободни места за едногодишни и двегодишни студии изнесува 1210. Прв уписен рок: од 07 до 15 септември 2009 година, втор уписен рок: од 14 до 20 октомври 2009 година По потреба, Универзитетот ќе спроведе и трет уписен рок. Види конкурс.

Scroll to Top