Од работата на Универзитетот

04.11.2009

Во Ректоратот на УКЛО се одржани редовни седници на Комисијата за нормативна дејност, Комисијата за наставно – научни прашања,  Ректорската управа и на Универзитетскиот сенат на коишто се разгледани, утврдени и прифатени Правилниците за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв, втор и трет циклус на студии. Правилниците претставуваат најзначајни документи со коишто на системски начин се дефинира целокупниот систем на едукација на Универзитетот.

Scroll to Top