Обуки на УКЛО

11.03.2010

Во рамките на програмата  за понуда на посебни форми за дополнително образование на студенти преку организирање  разни предавања и обуки, според iskustvata na странските универзитети, во текот на месец март на УКЛО се планирани следниве обуки:

·        Комуникациски вештини.

12.03.2010 - Факултет за биотехнички науки 

16.03.2010  - Технички факултет

·        Изготвување на CV и мотивационо писмо.

23.03.2010- Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи

Scroll to Top