Доделени првите Diploma Supplement

29.04.2010

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е првиот

Универзитет во Република Македонија на кој се доделени   Diploma Supplement.

Со доделувањето на Додаток на диплома,  на УКЛО започна обезбедување транспарентност и меѓународна

препознатливост на студентските знаења и вештини.

Scroll to Top