Усвоен Статутот на УКЛО

08.01.2009

Со одлука на Собранието на Република Македонија бр:07-5838/1, на 30 декември 2008 година усвоен е Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Статутот на УКЛО е основен акт на Универзитетот со кој се уредуваат внатрешната организација и начинот на работа за вршење на високообразовната дејност.

Scroll to Top