Следи објавување на Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на УКЛО

16.08.2011

Во  согласност со Одлуката на Владата на РМ бр. 51-3691/1 од 12 јули 2011 година за давање согласност за конкурсот за запишување на студии од втор циклус на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола  утврден врз основа на Одлуката од 135-та седница на Ректорската управа бр. 07-633/3, УКЛО ги изврши сите неопходни подготовки за овој Конкурс  и истиот деновиве ќе биде објавен на веб страницата и во дневниот печат.

Scroll to Top