Акредитирани неколку студиски програми од трет циклус студии

16.08.2011

Одборот за  акредитација  на високото образование на Република Македонија акредитира неколку студиски програми од трет циклус на студии и тоа:

На Факултетот за јавна администрација и менаџмент на информациски системи- Битола

Ø            ИНЖЕНЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ НА СОФТВЕРСКИ АПЛИКАЦИИ

Ø            МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

Ø            ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

На Техничкиот факултет - Битола

Ø        ИНФОРМАТИКА И КОМЈУТЕРСКА ТЕХНИКА

Ø        ИНДУСТРИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Ø        СООБРАЌАЈНО-ТРАНСПОРТНО ИНЖЕНЕРСТВО

Ø        ГРАФИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО И ДИЗАЈН

Ø       МАШИНСТВО

Сите акредитирани студиски програми се во траење од три години (шест семестри).

 Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии ќе биде објавен наскоро.


Scroll to Top