Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии (постдипломски) во акдемската 2011/2012 година

25.08.2011

Вкупниот број слободни места за едногодишни и двегодишни (магистерски) студии изнесува 1765:

Технички факултет- Битола, 285 студенти

Економски факултет –Прилеп, 390 студенти

Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 210 студенти

Педагошки факултет – Битола, 230 студенти

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, 230 студенти

Факултет за Биотехнички науки – Битола, 110 студенти

Факултет за безбедност – Скопје, 250 студенти

Научен институт за тутун – Прилеп, 40 студенти

На втор циклус специјалистички стручни студии на Техничкиот факултет –Битола, 20 студенти

Рокови за пријавување

 Прв уписен рок: од 05 до 14 септември 2011 година

 Втор уписен рок: од 03 до 10 октомври 2011 година

По потреба, Универзитетот ќе спроведе и трет уписен рок.

Содржина на Конкурсот и подетални информации за условите за запишување на студиските програми види тука и во брзи линкови.

Scroll to Top