Ослободување од партиципација на најдобро рангираните на УКЛО

15.08.2012

Ректорската управа, на 150-та седница одржана на 15.08.2012 година ја донесе следната   

 

ОДЛУКА

 

Се ослободува од плаќање партиципација или кофинансирање за првата година на студии, на секоја единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, од сите студиски програми заедно, кандидатот за упис кој остварил најголем број поени од сите три уписни рокови, по Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во академската 2012/2013 година. Доколку има повеќе кандидати што се рангирани со ист најголем број бодови, единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе определат дополнителни критериуми за определување на кандидатот кој ќе се здобие со правото од член 1 од оваа Одлука. Износот на париципацијата или кофинансирањето за овие кандидати ќе биде на товар на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,, со намалување на средствата што единиците ги уплаќаат во согласност со членот 152 од Статутот на Универзитетот.


Scroll to Top