НОВА ШАНСА ЗА УПИС НА УКЛО И ЗА МАТУРАНТИТЕ СО УЧИЛИШНА МАТУРА И ЗАВРШЕН ИСПИТ

23.08.2012

Во првиот уписен рок на  УКЛО, успешно и без проблеми е спроведен  Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии.

Имајќи ги во вид бројот на пријавени кандидати и објавените прелиминарни ранг листи,  УКЛО планира дополнително да објави околу 2000 слободни места за запишување на сите единици на Универзитетот.

Нова шанса за упис, незапишаните матуранти ќе имаат во уште два уписни рока и тоа: на 3-ти и 4-ти септември во вториот уписен рок и на 17-ти септември 2012 година, термин утврден за третиот уписен рок, со тоа што, во овие уписни рокови, право да конкурираат за индекс имат и лицата кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

По запишувањето на примените кандидати во првиот уписен рок, ќе биде  објавен дополнителен Конкурс за упис на студенти во прва година на прв циклус студии со прецизни податоци за бројот на слободните места.

Пријавени кандидати во прв уписен рок:

Технички факултет – Битола, пријавени 332

Економски факултет – Прилеп, пријавени 235

Факултет за туризам и угостителство – Охрид, пријавени 234

Педагошки факултет – Битола, пријавени 107

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи, пријавени 62

Факултет за биотехнички науки- Битола, пријавени 43

Висока медицинска школа, пријавени 145

Факултет за безбедност- Скопје пријавени 277

Правен факултет – Кичево, пријавени 242

Технолошко – технички факултет – Велес, пријавени 79

Ветеринарен факултет – Битола, пријавени 21

Дополнителен конкурс преземи тука.


Scroll to Top