Објавен Конкурсот за запишување постдипломски студии во академската 2012/2013 година

30.08.2012

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола на 151-та седница  донесе Одлука за објавување

Конкурс за  запишување студенти на втор циклус универзитетски студии (постдипломски) во академската 2012/2013 година.

Вкупниот број слободни места за едногодишни и двегодишни (магистерски) студии изнесува 2305:

Технички факултет- Битола, 315 студенти

Економски факултет -Прилеп, 420 студенти

Факултет за туризам и угостителство - Охрид, 210 студенти

Педагошки факултет - Битола, 160 студенти

Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи - Битола, 180 студенти

Факултет за биотехнички науки - Битола, 200 студенти

Факултет за безбедност - Скопје, 250 студенти

Правен факултет - Кичево, 240 студенти

Технолошко - технички факултет - Велес, 90 студенти

Научен институт за тутун - Прилеп, 40 студенти

На втор циклус специјалистички стручни студии

Факултет за биотехнички науки - Битола, 50 студенти

Висока медицинска школа - Битола, 150 студент

Рокови за пријавување и запишување

  • Прв уписен рок: од 03 до 12 септември 2012 година, запишување 13 и 14 септември 2012 година,
  • Втор уписен рок: од 03 до 10 октомври 2012 година, запишување 16 и 17 октомври 2012 година,
  • Трет уписен рок од 22 до 29 октомври 2012 година, запишување 30 и 31 октомври 2012 година,

По потреба, Универзитетот ќе спроведе и  дополнителен уписен рок.

Содржина на Конкурсот и подетални информации за условите за запишување на студиските програми преземи тука.

Scroll to Top