Ослободување од плаќање на најдобро рангираните постдипломци

30.08.2012

Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола ја продолжува политика за стимулирање на најдобрите студенти.

На последната седница на Ректорската управа, потврдена е Одлуката од Конкурсот за  запишување студенти на втор циклус универзитетски студии (постдипломски) пет проценти од  најдобро рангираните студенти на секоја студиска програма да бидат ослободени од плаќање кофинансирање во акдемската 2012/2013 година.

Универзитетот „Св. Климент Охридски" - Битола нуди широка лепеза акредитирани, современи и квалитетни студиски програми, а дел од нив се  остваруваат заеднички со реномирани странски универзитети.

Следејќи ги трендовите во европското високо образование и принципите на Болоњскиот процес,  студиските програми за втор циклус студии на УКЛО се во функција на создавање висококомпетитивни стручњаци чии надградени знаења и квалитет ќе придонесат за нивна  посилна лична афирмација, ќе се трансферираат во успешноста на компаниите и ќе придонесат во развојот и просперитетот на државата.

Scroll to Top