НОВО! Резултати од ИПА Програмата за Прекугранична соработка помеѓу Р.Македонија и Р.Грција (2007-2013)

05.10.2012

Објавени се резултатите од 2-от Повик на Програмата за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија, во чиишто рамки на УКЛО му е одобрен грант за предлог проектот на Високата медицинска школа регистриран под бр.2967 со наслов Deliver Pre-School Alternative services и акроним Early childhood care, додека проектот регистриран под бр.3009 со наслов Fostering Energy Efficiency Actions in Cross Border Region Through Solar Knowledge Transfer и акроним Foster предложен од Техничкиот факултет е на резервната листа.  Дополнително, на ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид, којшто е придружна членка на Универзитетот му е одбрен грант за проектот регистриран под бр.3054 со наслов Common support  structures for the quality monitoring of water resources and the protection of public health и акроним Safe – Wet.

Деталите се достапни на веб страната на Програмата:

http://www.ipa-cbc-programme.eu


Scroll to Top