Можност за објавување трудови во Science Journal Publication

15.10.2012

Science Journal Publication е академски издавач којшто овозможува отворен пристап до 16 списанија од следниве научни области: агрокултура, биологија, инженерство, технологија, медицина, физика и општествени науки, како и објавување оригинални трудови за базични и применети истражувања, критички прегледи, анкети, мислења, коментари и есеи. Заинтересираните кандидати своите научни трудови да ги достават на сл. адреса: sjpubsubmit@hotmail.com

Во рок од 2 недели по доставувањето на трудовите, авторите повратно ќе бидат известени во врска со нивното објавување.


Scroll to Top