НАГРАДЕН КОНКУРС - Владимир Костов

15.11.2012

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битолa, врз основа на воспоставената награда Владимир Костов распишува

НАГРАДЕН КОНКУРС

        за краток расказ на слободна тема во следните категории

 

I.    студенти

II. професори, соработници и вработени на УКЛО

Критериуми и услови:

·  Право на учество на Конкурсот имаат студентите на прв и втор циклус студии на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола во академската 2012/2013 година

·  вработени на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола

·  Краткиот расказ  се изработува на слободна тема, притоа,  да не е претходно објавен

·  расказот не треба да биде подолг од 5 страници, во формат А4, со големина на буквите 12, проред 1,5, Times New Roman со кирилична поддршка.

·  Краен рок за доставување на расказите е 15.02. 2013 година

Начин на доставување на расказите:

·  Краткиот расказ се доставува во поголем плик, во три примероци во материјална и еден примерок во електронска форма, под шифра. Во истиот плик, се става помал, запечатен плик во кој се наведуваат: името и презимето, насловот на расказот, шифрата со која се конкурира, бројот на индексот(за студентите)  и називот на високообразовната институција во која студира односно работи учесникот на Конкурсот.

·  Доставувањето може да се врши лично, во архивата на Универзитетот или на адреса: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Булевар 1-ви Мај бб 7000 Битола.

·  Кратките раскази ќе ги оценува посебна Комисија  

 Поблиски информаци на телефон: 047 223 788, локал 109 или на elizabeta.atanasoska@uklo.edu.mk

betiatanasoska@gmail.com


Scroll to Top