ПРОМОВИРАНИ ДОКТОРИ НА НАУКИ

05.12.2012

Во рамките на одбележувањето на Патрониот ден на УКЛО, на пригодна свеченост што се одржа на 05.12.2012 година, во Салата за состаноци на Ректоратот во комплексот Касарни - Битола, промовирани се доктори на науки на Универзитетот „Св.Климент Охридски" - Битола.

Ректорот проф. д-р Златко Жоглев за доктори на науки ги прогласи:

1.   Тони Паспаловски, Доктор на науки од областа на техничките науки, Технички факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „ Зголемување на моќноста на големи турбогенератори со осврт на типовите ТВВ-200-2А "

2.      Никола Смилков, Доктор по педагогија од областа на методиките,  Педагошки факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „Развојот на ликовните способности кај децата од раноучилишна возраст при претставувањето на тридимензионалниот концепт во моделирањето на човечката фигура"

3.      Гордана Тасевска, Доктор по менаџмент во образованието, Педагошки факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „Улогата на високообразовните организации во моделирањето и реализирањето на професионалната практика на студентите од додипломските студии"

4.      Горан Стојановиќ, Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, наслов на докторската дисертација: „Управување со човечките ресурси во угостителските објекти од областа на образованието во Република Србија"

5.      Јасминка Кочоска, Доктор по педагогија од областа на методиките, Педагошки факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: Демократизација на процесот на изучување на наставните содржини по П и О"

6.      Марија Котевска Димовска, Доктор по менаџмент во образованието, Педагошки факултет - Битола, наслов на докторската дисертација:„ Поврзаност на емоционалната интелегенција со стилот на раководење во образовните институции"

7.Јасмина Буневска Талевска, Доктор на науки од областа на техничките науки, Технички факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „Анализа на влијанието на бочните пречки врз перформансите на текот на градските сообраќајници од секундарната улична мрежа"

8.      Горан Петковиќ, Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, наслов на докторската дисертација: „Ресурска основа на развој на младинскиот туризам во Република Србија"

9.      Зоран Јошевски, Доктор на науки од областа на техничките науки, Технички факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „Симулациски модел на динамиката на возила при судир"

10. Небојша Вуковиќ, Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, наслов на докторската дисертација: „Промоција на кулинарскиот производ во функција на развој на туризмот"

11.  Љупчо Тодоровски, Доктор на науки од областа на безбедноста, Факултет за безбедност - Скопје, наслов на докторската дисертација: „Развивање на стратегии за следење на развојот на понови форми на наркокриминал во Р.Македонија и поставување на стандардизиран систем на контрола на дрога"

12.  Зоран Трифунов, Доктор на науки од областа на техничките науки, Технички факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „ИКТ во образованието - ефикасна интеграција на ИКТ со информатичко - математички пристап"

13.  Емилија Ристевска Стефановска, Доктор по педагогија од областа на методиките, Педагошки факултет - Битола, наслов на докторската дисертација:„ Изучувањето на блок - флејтата и нејзината улога во воспитно - образовниот процес и развојот на музичките способности кај децата"

14.  Иво Кузманов, Доктор на науки од областа на техничките науки, Технички факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „ Брендирањето и примена на ISO 9001:2008 стандардот и OSHAS 18001 како модел за континуирано подобрување на индустриските системи"

15.  Субија Изеироски, Доктор на науки од областа на техничките науки, Технички факултет - Битола, наслов на докторската дисертација: „ Модел на 3D - визуелизација на мали водотеци и техно - економска проценка на локации за градба на мали хидроцентрали"

16.   Милан Митрески, Доктор на земјоделски науки, Научен институт за тутун - Прилеп, наслов на докторската дисертација: „ Компаративни проучувања на поваѓните производни, технолошки и квалитетени својства кај некои сорти тутун од типот Прилеп.

 

Со денешната промоција на новите доктори на науки на Универзитетот денес докторирале 168 доктори на науки


Scroll to Top