УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА СПОРЕД СТАНДАРДОТ ISO 9001/2008

25.12.2012

Во рамките на определбата за квалитет во работењето и примена на стандардот ISO 9001:2008 во процедурите преку QMS документацијата, на УКЛО беше спроведена надворешена ревизија од страна на лиценцираната ревизорска куќа SGS од Велика Британија. Екстерната ревизија ги опфати процедурите за коишто е надлежна Централната стручна и административна служба.

По спроведената проверка на процедурите и квалитетот на нивната реализација, ревизорскиот тим изготви Извештај во кој е констатирано дека Ректоратот на УКЛО во целост ги исполнува пропишаните критериуми според ISO 9001:2008.


Scroll to Top