УКИМ, УКЛО и УГД ја продлабочуваат соработката

27.02.2013

Ректорите на трите јавни универзитети „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, „Св. Климент Охридски“ –Битола и „Гоце Делчев“ од Штип,  проф. д-р Велимир Стојковски, проф. д-р Златко Жоглев и проф. д-р Саша Митрев, потпишаа договор за меѓусебна продлабочена соработка.

Соработката ќе се остварува во областа на уписната политика, во наставно - научната, образовната и истражувачката дејност. Меѓусебното заедничко дејствување подеднакво ќе ги опфати  меѓународната соработка, издавачката дејност, како и културните, уметничките и спортските активности.

Универзитетите потписници ќе изработат стратегија за заедничко учество во научно - истражувачки проекти финансирани од Европската комисија.

Се очекува дека овие и другите програми за заедничко дејствување на јавните универзитети во Република Македонија,  ќе имаат позитивни ефекти во унапредувањето на високото образование во нашата земја.

Scroll to Top