Договор за соработка помеѓу Факултетот за безбедност од УКЛО и соодветниот факултет во состав на Универзитетот во Белград

05.03.2013

На почетокот од март 2013 година,  потпишан е  Меморандум за научно - образовна соработка помеѓу двата факултети за безбедност- од УКЛО и од Универзитетот во Белград.

На овој начин институционализираната соработка предвидува развивање заеднички студиски програми од прв, втор и трет циклус студии; заеднички истражувачки проекти, визитинг предавања, размена на кадар и студенти, организирање заеднички меѓународни научно истражувачки активности, конференции, симпозиуми како и повеќе други форми на академска соработка. Договорот потпишан од деканите на двете институции проф. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска (по претходно добиено одобрување од ректорот, проф. д-р Златко Жоглев, заради специфичностите во соработката) и проф. д-р Радомир Милашиновиќ е потврда на заедничката заложба и интерес за унапредување на досегашната соработка во областа на едукација и обука на кадри од областа на безбедноста, но и дополнителна  можност за  зајакнување на меѓусебната  и регионалната доверба.


Scroll to Top