Се продлабочува соработката помеѓу УКЛО и Општина Битола

03.04.2013

На 3 април 2013 година во присуство на Министерот за образование и наука м-р Панче Кралев, се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  и Општината Битола за проширување на веќе воспоставената соработка со иницирање различни активности, проекти и други форми  што се од заеднички интерес за високото и  средното образование.

Потписниците на овој Меморандум, ректорот, проф. д-р Златко Жоглев и градоначалникот м-р Владимир Талески, при чинот на потпишувањето ги истакнаа појдовните принципи за продолжување на ваквото институционално поврзување коишто коинцидираат со потребата од еден холистички пристап кон сите степени на образование, а особено во светлото на тенденциите за, од една страна зајакнување на врските помеѓу академската средина и нејзионото надворешно опкружување, а,  од друга страна,  за интензивирање на локалниот економски развој.

Меморандумот за соработка помеѓу Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ – Битола и Општината Битола претставува продолжување на постоечкиот општ договор и отвора простор за нови формуи и содржини во повеќе сегменти од заеднички интерес.


Scroll to Top