Гостувачко предавање на Технички факултет

09.05.2013

На покана на Отсекот за сообраќај и транспорт,  на 28 јуни 2013 год. во 10 ч., во сала 412 на Технички факултет – Битола ќе се одржи гостувачко предавање од страна на проф. д-р Марио Анжек, главен уредник на научно списание со индекс на научна цитираност, Факултет за сообраќајни науки, Универзитет во Загреб, Хрватска.

Тема на гостувачкото предавање:

„КАКО ДА СЕ ПОДГОТВИ, ПРИЈАВИ И ПУБЛИКУВА ТРУД ЗА НАУЧНО СПИСАНИЕ“

Предавањето е наменето за академскиот и соработничкиот кадар, како и за студентите на втор и на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Гостувањето се организира во духот на меѓусебната соработка на Технички факултет и на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ со Универзитетот во Загреб,  Република Хрватска.

Scroll to Top