Меѓународен симпозиум за „Традиционални јадења од Јадран до Кавказ“

28.10.2013

Од 24-26 октомври 2013 година во Охрид и Струга е одржан Вториот меѓународен симпозиум за „Традиционални јадења од Јадран до Кавказ“.

Симпозиумот, чиј домаќин беше Факултетот за туризам и угостителство од Охрид, е резултат на билатералната соработка меѓу Намик Кемал Универзитетот од Текирдак, Република Турција и УКЛО.

Над 600 -те научни трудови се потврда за интересот на темата од повеќе аспекти: економски, социо-културни, еколошки, туристички и сл. и се во насока на проширување и продолабочување на воспоставената меѓууниверзитетска соработка на УКЛО.

Трудовите од Симпозиумот ќе бидат објавени во посебен зборник.

Учесниците на Вториот меѓународен симпозиум за „Традиционални јадења од Јадран до Кавказ“ своите активности ги надополнија со културни содржини со цел запознавање со историското наследство и знаменитостите на Македонија.

Scroll to Top