УКЛО низ бројки

СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 • 10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт, 5 придружни членки

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (во 2017/2018)  

 • 52 студиски програми за прв циклус студии, од кои 46 универзитетски, 6 стручни, 3 на англиски јазик по Конкурс
 • 65 студиски програми за втор циклус студии, 55 универзитетски, 12 специјалистички/стручни, 4 на англиски јазик по Конкурс
 • 17 студиски програми за трет циклус универзитетски студии по Конкурс

или СЕ ВКУПНО: 134 студиски програми на прв, втор и трет циклус

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2017/2018)

 • 1.670 студенти запишани во прва година
 • 6.600 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 39 странски студенти студираат во систем (во сите години)
 • 1.152 дипломирани студенти во една година (01.12.2016-31.12.2017)

 

СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС И МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ (во 2017/2018)

 • 210 студенти запишани во прва година
 • 388 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 1 странски студенти студираат во систем (во сите години)
 • 214 магистрирани студенти во една година (01.12.2016-31.12.2017)

 

СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС и ДОКТОРСКИ СТУДИИ (во 2017/2018)

 • 28 студенти запишани во прва година
 • 135 студенти студираат во систем (во сите години)
 • 45 странски студенти во систем (во сите години)
 • 12 докторирани студенти во една година (01.12.2016-31.12.2017)

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС

 • 7.125 студенти студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
 • 85 странски студент студираат во систем (на прв, втор и трет циклус студии)
 • 32.469 дипломирани студенти на УКЛО (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2017)
 • 1.431 магистрирани студенти (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2017)
 • 289 доктори на науки (од основањето на Универзитетот, од 25.04.1979 заклучно со 31.12.2017)

 

КАДАР (состојба 02.01.2018)

 • 334 наставен кадар (278 вработени + 56 ангажирани)
 • 36 соработнички кадар (34 вработени + 2 ангажирани) 
 • 201 административно-технички кадар (181 вработени + 20 ангажирани) 

или СЕ ВКУПНО: 571 кадар на ниво на УКЛО (единици + Ректорат)


Scroll to Top