УКЛО низ бројки

СТРУКТУРА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

 • 10 факултети, 1 висока школа, 1 научен институт, 5 придружни членки

 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ (во 2016/2017)

 • 51 студиски програми за прв циклус студии, 45 универзитетски и 6 стручни, по Конкурс (од кои две студиски програми на англиски јазик)
 • 79 студиски програми за втор циклус студии, 60 универзитетски и 19 специјалистички, по Конкурс (од кои четири студиски програми на англиски јазик)
 • 22 студиски програми за трет циклус универзитетски студии по Конкурс

или СЕ ВКУПНО: 152 студиски програми на прв и втор циклус

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (во 2016/2017) 

 

 • околу 1700 студенти запишани во прва година
 • околу 6500 студенти во систем (во сите години)
 • околу 90 странски студенти во систем (во сите години)

 

СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС И МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ (во 2016/2017) 

 

 • околу 202 студенти запишани во прва година
 • над 420 студенти во систем (во сите години)
 • околу 6 странски студенти во систем (во сите години)

 

СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС и ДОКТОРСКИ СТУДИИ (во 2016/2017) 

 

 • околу 53 студенти запишани во прва година
 • околу 135 студенти во систем (во сите години)
 • околу 54 странски студенти во систем (во сите години)

 

 

 

СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС

 • над 7.000 студенти студираат во систем

(на прв, втор и трет циклус студии)

 • околу 143 странски студенти студираат во систем

(на прв, втор и трет циклус студии)  

 • над 40.000 дипломирани студенти на УКЛО

(податок по Главната книга на дипломирани студенти на УКЛО, дек. 2016)

 • над 1.431 магистриран студент, 537 магистрирани по старо и 894 со завршен втор циклус (податок од Главните книги на магистрирани студенти од единиците, дек. 2016)
 • над 277 доктори на науки, 264 докторирано по старо и 13 со завршен трет циклус

 

(податок по Главната книга на докторирани студенти на УКЛО, до декемвриска промоција)  

 

КАДАР (состојба декември 2016)

 • 331 наставен кадар (276 вработени + 55 ангажирани)
 • 36 соработнички кадар (32 вработени + 4 ангажирани) 
 • 252 административно-технички кадар (235 вработени + 17 ангажирани)   

или СЕ ВКУПНО: 619 кадар на ниво на УКЛО (единици + Ректорат)


Scroll to Top