Втор циклус (постдипломски) студии

Универзитетските студии од вториот циклус траат една до две години и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС кредити. Овие студии можат да траат и подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди. Основен услов за запишување на постдипломски студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола се претходно завршени студии од првиот циклус на студирање (додипломски студии). Студентот којшто во двата циклуса стекнал вкупно 300 или 360 ЕКТС кредити се здобива со научниот назив магистер или во меѓународно усвоената терминологија master.

 

Академски и специјалистички студиски програми од втор циклус, со нивниот опис (Learning Outcomes), што се реализираат на УКЛО во академската 2017/2018 година:

1. Технички факултет-Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

2. Економски факултет - Прилеп

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

3. Факултет за туризам и угостителство - Охрид

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

 • Туризам - едногодишни
 • Осигурување - едногодишни
 • Царина и шпедиција - едногодишни
 • Гастрономија исхрана и диететика - двегодишни

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 • Царина и шпедиција - едногодишни

4. Педагошки факултет - Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 • English Language and Literature - едногодишни

5. Факултет за биотехнички науки - Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

6. Правен факултет – Кичево

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ 

СТРУЧНИ ПРАВНИ СТУДИИ (ДОДИПЛОМСКИ) ВТОР ЦИКЛУС

 • Стручни правни студии (додипломски) втор циклус - Кичево - едногодишни
 • Стручни правни студии (додипломски) втор циклус - Битола - едногодишни

СТРУЧНИ ПРАВНИ СТУДИИ (ПОСЛЕДИПЛОМСКИ) ВТОР ЦИКЛУС

 7. Факултет за безбедност - Скопје

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

8. Технолошко-технички факултет - Велес

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

9. Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 • Информатички науки и компјутерско инженерство - едногодишни

 10. Висока медицинска школа - Битола

ВТОР ЦИКЛУС СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТУДИИ

Студии за медицинска сестра/медицински техничар

Студии за физиотерапевти

Студии за медицинско-лабораториски аналитичар

Студии за радиолошки технолог

11. Научен институт за тутун - Прилеп

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ

 • Производство на тутун - едногодишни
 • Производство на тутун - двегодишни
 • Обработка и преработка на тутун - едногодишни
 • Обработка и преработка на тутун - двегодишни
 • Агроменаџмент во тутунското стопанство - двегодишни

Scroll to Top