Комисии на Универзитетот

Универзитетот ги формира следниве постојани комисии:

  • Комисија за наставно-научни прашања;
  • Комисија за соработка со универзитетите во земјата и странство;
  • Комисија за материјално-финансиски прашања и инвестиции;
  • Комисија за нормативна дејност;
  • Комисија за издавачка дејност;
  • Комисија за студентски стандард.

По потреба може да се формираат и други постојани и повремени комисии или работни тела.


Scroll to Top