Наградени истражувачки трудови и есеи:

2016

Наградени  истражувачки трудови:

Прва награда Безжични сензорски мрежи – програмирање на сензорски нодови базирани врз Raspberry Pi - Игор Неделковски

Втора награда Анализа на мала хидроцентрала „Брајчино 2“ - Даниела Евтимовска

Трета награда Виртуелна огласна табла – предности и дизајн - Елизабета Стојаноска

Наградени  есеи:

Прва награда Словото стана биднина – патоказ за иднина“ - Вангел Илиевски

Втора награда Свети Климент Охридски или во потрага на умот и разумот - Билјана Димко

Трета награда „1100 години стар посмен код“ - Марија Ралповска

 

2015

Наградени истражувачки трудови:

Прва награда „IP Телефонија - Избор на платформа, предности и имплементација во реален објект“ - Игор Неделковски

Втора награда „Невработеноста во Република Македонија најголем социо-економски проблем“ - Вуко Мелов

Трета награда „Влијанието на телесната тежина врз причините за стерилитет кај пациенти во Болницата Плодност - Битола“ - Билјана Марковска

Наградени истражувачки есеи:

Прва награда „Најтешката лекција“ - Даниела Евтимовска

Втора награда „Quid pro quo“ - Виолета Павлеска

Трета награда „Како да се намали одливот на мозоци од Република Макеоднија“ - Давор Данилоски


Scroll to Top