Сенат на Универзитетот

Универзитетскиот Сенат е орган на управување и стручен орган на Универзитетот.
Сенатот го сочинуваат претставниците од единиците на Универзитетот избрани непосредно и со тајно гласање од редот на професорите, односно научните советници, претставници од придружните членки и од студентите.
Ректорот е член на Сенатот по функција. Проректорите и генералниот секретар учествуваат во работата на Сенатот без право на глас.
Високообразовните единици се застапени со трojца претставници од редот на професорите.
Научниот институт, како единица на универзитетот е застапен со двајца претставници од редот на научните советници.
Придружните членки се застапени со еден претставник.


Scroll to Top